AMD SUPER BRAND DAY
AMD SUPER BRAND DAY

เบอร์มือถือของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์

*เบอร์มือถือ (Mobile Number)

*ท่านจะได้รับของรางวัล Gift eVoucher
รูปแบบ SMS ผ่านหมายเลขมือถือของท่าน